Algemene Voorwaarden

 Home / Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden van deze overeenkomst

1.1 Overeenkomst: Vergaderzaalboeken.nl gaat akkoord om, tijdens standaard kantooruren, te voorzien in vergaderruimten. Het huren van een vergaderruimte buiten de standaard kantooruren is alleen mogelijk voor huurders die een huurovereenkomst hebben met het Office – of Business Center waarin de vergaderruimte zich bevind. Vergaderzaalboeken.nl, de exploitant en de eigenaren van het betreffende vastgoedpand bieden  toegang tot openbare gelegenheden in het Office – of Business Center inclusief toiletten en business lounge.

1.2 Toepasbare wet: Deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd en nageleefd in overeenstemming met de geldende wet van de locatie waar het specifieke Center is gevestigd. Vergaderzaalboeken.nl en de Cliënt accepteren beiden de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van die jurisdictie.

2. Gebruik

2.1 Faciliteiten voorziening: Vergaderzaalboeken.nl heeft het recht de dienstverlening te schorsen in het geval van politieke onrust, stakingen, reputatieschade, in strijd met de wet of andere situaties buiten haar macht.

2.2 Bedrijfsnaam: De Cliënt mag in geen geval de naam Vergaderzaalboeken.nl gebruiken met betrekking tot zijn bedrijf.

3. Naleving

3.1 Naleving van de wet: De Cliënt mag geen illegale activiteiten uitvoeren met betrekking tot het gebruik van een Office – of Business Center. De Cliënt mag niets ondernemen dat Vergaderzaalboeken.nl of anderen hindert in het gebruik van het Center, overlast of irritatie veroorzaakt. Vergaderzaalboeken.nl betaald GEEN verzekeringskosten voor verlies of schade veroorzaakt in of rondom de vergaderruimtes. Dit geldt tevens voor  de eigenaar van het gebouw waarin het Centre gevestigd is. Beide partijen zijn NIET verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies. De huurder wordt aansprakelijk gesteld wanneer zij schade veroorzaakt aan de vergaderruimte, de goederen die zich bevinden in de vergaderruimte, de algemene ruimtes en overige zaken die zich bevinden in en rondom het pand.

3.2 Naleving van de Huisregels: De Cliënt dient de Huisregels die de exploitant en / of vastgoed eigenaar aan gebruikers van het Center oplegt om redenen als gezondheid, veiligheid, brandpreventie of anderszins na te leven. Deze regels zijn ontwikkeld en/of opgelegd voor de algemene veiligheid.

4. Vergoedingen

4.1 Betalingsvoorwaarden: De vergoeding is het totaal van de kosten van vergaderruimte en additionele diensten zoals bepaald op het moment van reserveren. Een iDeal betaling dient gebruikt te worden voor de relevante producten en additionele diensten tenzij hierover een vooraf gesloten overeenkomst bestaat. Bij vooraf gesloten overeenkomsten dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als deze voorwaarden niet worden nagekomen, worden de kredietmogelijkheden ingetrokken.

4.2 Standaarddiensten: Alle gebruik van diensten is afhankelijk van beschikbaarheid. Eventuele additionele vergoedingen voor het gebruik van additionele diensten bij een Office – of Business Center worden tevens op voorhand doormiddel van iDeal betaald tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Betalingen buiten de betalingstermijn: Als de Cliënt de vergoedingen niet op tijd betaalt, wordt er op alle verlopen rekeningen een toeslag geheven.

Deze toeslag is 27,50 euro ex. BTW aan administratiekosten bij elke notificatie plus 1% rente per maand over het openstaande bedrag. Als de Cliënt het oneens is met (een deel van) de factuur, dan dient deze het bedrag dat in orde is binnen de termijn te betalen, anders zal deze onderhevig zijn aan de eerder genoemde toeslagen. Vergaderzaalboeken.nl heeft tevens het recht om diensten te weigeren (inclusief, om twijfel te voorkomen, de ontzegging van toegang voor de Cliënt tot diens accommodatie) wanneer er openstaande rekeningen en/of rente verschuldigd zijn of als de Cliënt deze overeenkomst niet nakomt.

4.4 Onvoldoende gelden: De Cliënt zal een vergoeding betalen voor elke ongeldige cheque of enige andere afgewezen betalingen als gevolg van onvoldoende gelden. De vergoeding is gelijk aan die in punt 4.3.

5. Annuleringsbeleid

5.1 Financieel: Vergaderruimtes kunnen financieel niet worden geannuleerd. Vergaderzaalboeken.nl zal geen restitutie doen. U kunt doormiddel van een mail aan Vergaderzaalboeken.nl doorgeven welke dag, tijdstip en looptijd het betreft. Vergaderzaalboeken.nl is in de mogelijkheid u kosteloos een andere dag, tijd en looptijd aan te bieden. De nieuwe dag, tijd en looptijd is altijd in samenspraak met u en uw wensen.

6. Valuta

6.1 Valuta: alle bedragen zijn in euro’s en ex. BTW. Betalingen kunnen alleen worden gedaan in euro’s en doormiddel van iDeal en wanneer eerder overeengekomen op factuur.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van de levering van de dienst komt toe aan Vergaderzaalboeken.nl

8. Overmacht

8.1 Overmacht: indien door overmacht Vergaderzaalboeken.nl, de exploitant of vastgoed eigenaar niet kan leveren is er geen verplichting tot levering van de vergaderruimte en aanvullende diensten. In samenspraak wordt er bepaald hoe om te gaan met de gemaakte kosten van de afnemer van de vergaderruimte en / of aanvullende dienst(en).

9. Elektronische communicatie

9.1 Communicatie: 90% van alle communicatie is digitaal. Vergaderzaalboeken.nl en afnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeien bij alle elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet - aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derde of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of bij verwerking en bij het ontstaan van – en versturen van virussen.